THE BALLET THEATRE: Coast to Coast Tour 1943-1944

HUROK, Sol (Producer)